Målgrupper

Fokus skolan

image108

Är medkännande barn lyckligare? Tappar våra barn i empatiska förmågor? 

Fokus vård

image109

Vilken roll spelar medkänsla för vårdens kvalitet och hållbarhet? Och vad är "Compassionomics"?

Fokus företag

image110

 Vilken är relevansen av medkänsla för det lyckade och ansvarstagande företagandet?  

Fokus skolan

image111

Blir vi lyckligare av att hjälpa andra? Tappar våra barn i empatiska förmågor och gemenskap?

Är medkännande barn lyckligare barn? Forskning kring medkänsla, lycka och prosocialitet (hjälpande) påvisar ett starkt samband mellan att hjälpa andra och ökat välbefinnande.   


Samtidigt som evidensen kring medkänsla, hjälpande och lycka stärks i tvärvetenskaplig forskning, så visar viss forskning på att förutsättningarna för medkänsla försämras och att empatin bland unga är på nedgång.


Stress utgör en av medkänslans största fiender. Den mentala ohälsan bland unga rapporteras öka och många  känner stress. Det pratas också om en förhårdnad skolmiljö där barn har svårt att uppleva ett inre lugn, själv-medkänsla, att hantera  känslor och lösa konflikter.  Mobbning är ett utbrett problem i skolan, där brist på empati utgör en av orsakerna.


Många människor oroas över att digitalisering och ökad skärmtid minskar barnens sociala aptit, sociala förmågor och nyfikenhet till verklig interaktion. Är gemenskap och lek i farozonen och vad händer då med utvecklandet av barns empatiska förmågor? 


Givet sådan lägesrapportering om försämrade förutsättningarna för  välbefinnande och medkänsla,  efterfrågas mer och mer utbildning i de mjuka pro-sociala värdena i skolan. 


En samsyn växer fram att det vore hjälpsamt om skolbarn kunde få träna perspektivtagande, känslohantering, gott bemötande och andra dimensioner av medkänsla i skolan som del av ett erkänt skolämne (under tex namnet sekulär etik).


Det kan tyckas vara god tid att investera mera i känslomässig intelligens (EQ), inklusive medkänslokompetens i  landets alla skolor. Det kan tyckas finnas utrymme för svenska skolan att integrera denna evidensbas i högre utsträckning och verka för stärkt känslohantering, medkänslokompetens, och i förlängningen för lyckligare barn.


Internationellt så sker en sådan kapacitetshöjning nu på flera håll med explicit empati-integration och annan förstärkning i läroplaner. Stöd för känslohantering och  medkänslokompetens  integreras i fler och fler skolor, t ex  genom sekulär etik och meditation (bland annat via mindfulness och compassion baserade övningar).


Visionen i denna globala trend och rörelse är att skolan i större utsträckning kan dra på lycko och medkänsloforskningen för att stödja barn i att bli lyckliga och medkännande individer i mer harmoniska och ansvarstagande samhällen. 


Metoden är att läroplaner utvidgas för att stärka den prosociala kompetensen och välbefinnandet i skolan genom ett specialiserat ämne. Därmed att lärare får stöd att införskaffa och omvandla teoretiska och praktiska kunskaper om känslomässig balans, medkänsla, empati, altruism och lycka till pedagogiska och roliga övningar för barn. 


Resultatet är större välbefinnande och gemenskap bland barnen, stärkta empatiska förmågor och etiska ramverk.


Delar ni visionen? Vill ni samarbeta?


Utforska gärna våra  Temapaket "Medkänslans natur" , Temapaket "Det mäktiga mjuka värdet",  Temapaket "Att odla den rättvisa och hållbara medkänslan". 

 

Möjlighet till anpassad tjänst för investering i medkänsla i skolan finns också, tex för medkänsla som framtida skolämne inom ramen för känslohantering och sekulär etik. 


Fokus sjukvård och omsorg

image112

Vilken roll spelar medkänsla för vårdens kvalitet och hållbarhet?

 Medkänsla, inklusive dess kognitiva och affektiva empatidimensioner, utgör en förutsättning för att förstå andras behov, för att vilja och orka hjälpa andra, och för ett bra bemötande m framförallt människor i svåra situationer. 


Läs om Compassionomics


Samtidigt kan medlidande leda till  utbrändhet  och likgiltighet hos hjälparen via så kallad empatisk distress. 


Allmän medkänslokunskap samt tillämpande kompetens torde därför vara ett centralt ämne för alla hjälpande yrkeskategorier, inlusive vårdsektorn och anhörigvård.


Men är det så idag? 


  • Ses medkänsla som en superförmåga för högkvalitativ vård? 


  • Finns hjälp till hjälparen? 


  • Investeras det i allmän medkänslokunskap och praktiskt kompetens?


  • Hur reflekteras medkänsla i er  värdegrund, etiska riktlinjer, rekryteringar och arbetssätt? 


  • Har vi totalkoll på medkänslans fiender inklusive stress, och betydelsen av att kunna omvandla medlidande till omsorgskänsla?  


  • Känner vi till och agerar på patologisk altruism,  i alla dess skepnader? 


  • Beaktar vi betydelsen av medgläde för stärkt motståndskraft och mer hållbar hjälp?


  • Följer vi lyckoforskningen och vad den visar för samband mellan lycka och prosocialt och/eller altruistiskt hjälpande?  


Vi vill hjälpa er utforska och stärka era organisatoriska och individuella förutsättningar för hållbar medkänsla inklusive medglädje.


Utforska gärna våra  Temapaket "Medkänslans natur" , Temapaket "Det mäktiga mjuka värdet",  Temapaket "Att odla den rättvisa och hållbara medkänslan".

 

Möjlighet till anpassad tjänst för investering i medkänsla i vårdsektorn finns också. 

Fokus Företag

image113

Vilken är relevansen av medkänsla för det lyckade och ansvarstagande företagandet?

Compassion Based Management 

Fler och fler forskare och företagsledare för stora och små företag redovisar styrkorna i ett medkänslobaserat företagande (Compassion Based Managment). Vinster baseras bland annat på ökad motivation och tillit bland anställda,  utökad EQ, färre konflikter, bättre ledarskap, socialt ansvar, och positiva effekter på produktivitet. 


Kontakta oss gärna om ni vill ni veta mer om denna typ av företagande.


Betydelsen av medkänsla för drivkraft och produktivitet:


Förtagare värderar ofta sina anställdas drivkraft, beslutsamhet, kämparanda,  uthållighet, och självdisciplin för att dessa egenskaper ökar produktiviteten i företaget och utgör viktiga framgångsfaktorer. Ny forskning påvisar betydelsen av medkänsla för stark drivkraft, dvs  konsten att inte ge upp även när man stöter på motstånd (grit på engelska).


Investerar ni tillräckligt i medkänsla som grund för stark drivkraft bland anställda?


 Val av värdegrund: 


Vill ni vara ett värderingsbaserat företag men är osäkra på vilka värderingar som passar er bäst?


Undrar ni hur er verksamhet stärks av värden som välmående, medkänsla och rättvisa, och hur dessa värden är sammankopplade?


Vi stödjer er i att välja värdegrund,  fördjupa förståelsen av denna, samt omvandla  ord till handling. 

 

Förstärkande av värdegrund: 


Är ni ett värderingsbaserat företag som inger förtroende internt och externt där ni engagerar och upplevs genuina i samhällsansvar och i att "walk the talk"? 

Eller finns risk att ni  delvis har eller uppfattas ha ett ytligt engagement för sociala frågor, 

t ex via Greenwashing?  


Behöver ni i så fall stärka den "rätta viljan"  och injektera kraft och glöd i ord och handling?


Börja med att våga debattera frågan, förstå begreppet altruism,  och återbesök värdegrund, etiska riktlinjer, rekrytering och arbetssätt. 

Vi inspirerar och hjälper till.


Varm företagskultur:  


Har ni en kall, asocial företagskultur, dålig teamanda eller tom brist på medmänskligt samarbetsklimat som gör att anställda söker sig bort? 

Behövs mer EQ och gemenskap i fikarummet?

Vi kan stödja det mäktiga mjuka värdet och kompetenserna.


Starkare extern social kompetens: 


Lever ni på gott kundbemötande men behöver förstärka sociala komptenser? Uppfattas er branch som en torrare, fyrkantigare, överteknisk branch? Behövs större empatisk kompetens bland dom anställda gentemot mot kunden?


Vi inspirerar och hjälper till med de rätta investeringarna i medkänsla för er verksamhet.

Utforska gärna våra  Temapaket "Medkänslans natur" , Temapaket "Det mäktiga mjuka värdet",  Temapaket "Att odla den rättvisa och hållbara medkänslan".


Möjlighet till anpassad tjänst för investering i medkänsla i  privata sektorn finns också. 


Bred målgrupp: Välkommen alla

Vi tror medkänsla är relevant för all givet kopplingen lycka och medkänsla som nu dokumenteras i medkänsloforskningen.


Därtill tror vi medkänsla är relevant för många typer av organisationer vilka alla skulle stärkas genom  en förhöjd medkänslokompetens. Därför har vi en bred målgrupp som kan utvidgas där det finns efterfrågan.  


Våra målgrupp är  alla verksamheter med prosociala ändamål, som huvudmål, delmål eller sidomål. 


Detta innefattar bland annat alla hjälpande yrken inklusive skola, vård, myndigheter, ideella organisationer, samt företag som är eller vill bli värdebaserade  (inklusive socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility).


Kunder kan välja tjänster fritt,  mixa element från temapaketen och efterfråga anpassade tjänster.